POLICY

” Thoressons Industri- och Kompressorservice säljer och ger service
på kompressorer. Läcksöker och läcktätar samt opartiskt utför
trycksättning och kontroller av trycksatta anordningar och skall vid
alla kontakter med kunder, vara lyhörda för deras önskemål och
utifrå detta skapa rätt kvalitet/miljö för kunden.
Ständigt söka förbättringar och lösningar som ytterligare minskar
vår verksamhets totala miljöpåverkan, förebygga föroreningar samt
följa relevanta lagar och förordningar.

Vi skall alltid agera på ett sådant sätt att vi tar hänsyn till alla de
faktorer som skapar ett förtroende för oss som leverantör.

Vår personal skall ha och ta ansvar för den egna insatsen och på så
sätt bidraga till att system och rutiner, såväl som hela företaget,
utvecklas. Vår arbetsmiljö, såväl fysisk som psykisk, skall på kort och
lång sikt ej vara hälsovådlig. Våra ambitioner inom miljöområdet är
att inom ramen för bibehållen funktion och ekonomisk rimlighet vara
ett föredöme.
Genom ett strukturerat arbetssätt och med kunden i centrum,
kommer därför varje kundkontakt att utgöra rekommendation för
framtida affärer. ”

Ekenässjön 2019.02.25
Egon Thoresson